Design Fee

COSTS

วิธีคิดอัตราค่าบริการฯ

เราใช้วิธีคำนวนอัตราค่าบริการออกแบบ
ตามข้อบังคับมาตรฐานสมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย

ในการคิดค่าบริการวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมฯ ท่านจะได้รับขั้นตอนการบริการได้ครบถ้วนตามมาตรฐานฯ ด้วยเช่นกัน และเพื่อให้ท่านสามารถคำนวณอัตราค่าบริการฯ โครงการของท่านด้วยตัวเองได้เบื้องต้นนั้น ทางเราจึงแสดงรายละเอียดต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างมาด้วยแล้ว ทั้งนี้อัตราค่าบริการฯ ดังกล่าวเป็นเพียงมาตรฐานการคำนวณในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายตามจริงจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละงานและฟังก์ชั่น หรือกรณีของงานที่มีขนาดเล็ก อาทิ ประเภทร้านค้า, บู้ท ฯลฯ หรือกรณีที่มีจำนวนมาก หลายร้าน/สาขา

กรุณาติดต่อเราเพื่อประมาณราคา และกรณีส่วนลดพิเศษ

 

การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบอัตราร้อยละ (Percentage of project)
ผู้ประกอบวิชาชีพจะคิดค่าบริการวิชาชีพเป็นอัตราร้อยละของค่าก่อสร้าง ตกแต่งภายในโดยคำนวณจากตาราง “อัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” เป็นหลักการคำนวณหาค่าบริการวิชาชีพ และในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบงบประมาณก่อสร้างฯ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ทางทีมงานจะคำนวนงบประมาณมูลค่าก่อสร้างฯ เบื้องต้นตามมาตรฐานการประมาณราคาโดยราคาต่อหน่วยพื้นที่คือ 10,000-20,000 บาท/ตารางเมตร ตามรูปแบบ ความยากง่าย และความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และตกแต่งภายในโดยทั่วไปให้คำนวณจากอัตราร้อยละตามประเภทของงานที่ระบุตามตาราง

ตาราง : อัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐานงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

ประเภทของงาน

ประเภทที่ 1 : งานออกแบบที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างสูง ได้แก่ อาคารที่มีแบบแผนวิจิตร,พิพิธภัณฑ์,อาคารทางศาสนา,ศูนย์วัฒนธรรม,อาคารอนุรักษ์,สถานทูต

ประเภทที่ 2 : งานออกแบบที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย,ห้องชุดพักอาศัย

ประเภทที่ 3 : งานออกแบบพื้นที่สาธารณะพิเศษ ได้แก่ สำนักงานสถาบันระดับสูงของรัฐ,ธนาคารและสถาบันการเงิน,โรงพยาบาล,ศูนย์ สุขภาพและความงาม,โรงแรม,โรงภาพยนตร์,โรงมหรสพ,สวนสนุก,ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย,หอสมุด,ศูนย์ประชุม,ศูนย์อบรม,ศูนย์ศึกษา,ศูนย์แสดงสินค้าและ นิทรรศการ,สนามบิน

ประเภทที่ 4 : งานออกแบบพื้นที่สาธารณะทั่วไป ได้แก่ อาคารสำนักงาน,สถานพยาบาล,สถานบำบัดพักฟื้น,อาคารศูนย์การค้า,โชว์รูม,ร้าน ค้า,ภัตตาคารและห้องอาหาร,ศูนย์อาหาร,สถานบริการและนันทนาการ,โรงเรียน,หอ พัก,สโมสร,ศูนย์กีฬา,สถานีขนส่ง

2. งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และตกแต่งภายในที่ใช้แบบซ้ำกัน

ก) งานออกแบบต้นแบบ หมายถึง แบบซึ่งเป็นต้นฉบับในการดำเนินการคิดตามตารางอัตราค่าบริการวิชาชีพฯ

ข) งานออกแบบซ้ำมี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 แบบที่นำแบบต้นฉบับไปดำเนินการโดยไม่มีการแก้ไขแบบวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

+ ห้องที่ 1 คิด 100% ของค่าออกแบบต้นแบบ(ก)

+ ห้องที่ 2-5 คิด 50% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 6-10 คิด 25% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 11-200 คิด 15% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 201 ขึ้นไป คิด 10% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

แบบที่ 2 ใช้แบบต้นแบบโดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยจะต้องเขียนแบบใหม่ทั้งหมด คำนวณในอัตรา 75% ของค่าออกแบบต้นแบบ

view folio