SIGNAGE DESIGN & PRODUCTION SERVICE

A sign is something which brings something its interpretant into correspondence with something an object.

Our goal is make the sign and graphic process simple for you. We can design, create and install virtually any type of sign, and we can work with you from concept to completion. For personalized service, expert consultation, and delivering quality products and on-time.

- REVOLGROUP™ -

Signs are one of the most effective means of communicating to your current and future customers.

Signs do not just provide information about your business. They serve as advertising and marketing tools that symbolize and directly reflect your corporate image and business focus.

We ensures your business sign projects will accurately communicate your corporate identity, image and integrity to your customer. Please contact us to discuss in detail and your needs for cost estimation.

เราทำให้เป็นมากกว่าแค่คำว่า “ป้าย”
เป้าหมายของเราคือ ทำให้ระบบงานป้ายกราฟฟิค เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน เราสามารถออกแบบ, ผลิต และติดตั้ง ป้ายทุกประเภท จากคอนเซปท์จนถึงกระบวนการผลิต ด้วยการบริการจากทีมงานที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา ผลิต, ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ที่สำคัญ ตรงต่อเวลา
ป้ายเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสื่อสาร
ยุคปัจจุบัน และอนาคต ป้ายไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน ป้ายถือเป็นงานโฆษณา และเครื่องมือทางการตลาด ที่เป็นสัญลักษณ์โดยตรงในการสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรของท่าน มุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจมากกว่าเป็นเพียงแค่สื่อสัญญาณในการสื่อสาร เรามั่นใจว่าป้ายสำหรับร้านค้า, ธุรกิจ หรือโครงการของท่าน จะสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของท่าน เพื่อส่งตรงไปยังลูกค้าของท่านด้วยเช่นกัน

What Makes Good Signage?
Business signage is a key tool for local establishments to attract customers.

As people drive by your business, an effective and well-placed store sign quickly conveys what your business is about.

A store sign normally has your business name as well as a logo, tagline or list of common products you offer.

WHY DO WE START THE PRODUCTION WORK?

Currently in our country has to accept about Environmental Design, more than ever before. Cause the competition to design a lot. We have seen signs of a modern, new material on the streets, shopping malls, tourist attractions and more. In fact, before it’s a good sign, there must be many problems. And with our experience and design work for over ten years. For this reason, we know there is one problem that has never changed is…

1. Production is based on the design such as shape, materials, installation and perfect. But very expensive. The result is the customers have to adjust the size, shape or material to keep prices down. Because of manufacturers are able to produce work that is designed to be a large company with graphic designers to be able to understand the construction documents. Resulting in higher cost.

2. Deviated from the design, which makes low-cost customers would like, but the designers do not like.

That is why we need to start producing their own. All of our needs and is affordable. We control all stages of production, from material purchased from suppliers and production without middlemen. Focus on the craft every step through the installation. Need to be tested, such as the color to be a beautiful design. Check periodically to look for clarity. And to perfection. Because we know that the construction of the document not accurate as the test itself.

ทำไมเราจึงเริ่มทำงานผลิตป้าย
ในปัจจุบันในประเทศไทยมีการยอมรับเรื่องงาน Environmental Design เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันในการออกแบบป้ายค่อนข้างมาก เราพบเห็นป้ายสวยๆ เก๋ๆ วัสดุแปลกใหม่ ตามท้องถนน, ห้างสรรพสินค้า, สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ในความเป็นจริงกว่าจะออกมาเป็นป้ายสุดหรูนั้นมีอุปสรรคมากมาย และด้วยประสบการณ์ของเราที่ทำงานออกแบบอันยาวนาน ทำให้ทราบว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนไปคือ ขั้นตอนการผลิตจากผู้รับเหมางานป้าย คือ
1. ผลิตได้อย่างแบบทุกประการ รูปแบบ, วัสดุ, การติดตั้ง สมดังใจ แต่ราคาแพงมหาศาล จนลูกค้าต้องทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือวัสดุไป สาเหตุอันเนื่องมาจากร้านป้ายที่มีความสามารถเข้ารับงานที่ผ่านการออกแบบมา ได้นั้นต้องเป็นบริษัทใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมีพนักงานกราฟฟิค จึงจะสามารถอ่านแบบป้ายได้ กลายเป็นว่าต้นทุนสูงกว่า
2. ผิดจากแบบเกือบจะทุกประการ ลักไก่ ทั้งที่ตั้งใจก็ดี อ่านแบบไม่เป็นก็ดี เหล่านี้มักจะมีราคาต่ำ ลูกค้าชอบ แต่ผู้ออกแบบไม่ชอบ สร้างความเจ็บปวดใจให้แก่ผู้ออกแบบมานักต่อนัก
เป็น เหตุให้ REVOLGROUP จึงต้องลงมือผลิตเอง ทุกอย่างออกมาได้ดั่งใจ และราคาไม่แพง เราควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกซื้อวัสดุจากแหล่งจำหน่าย การผลิตที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เน้นงานฝีมือทุกขั้นทุกตอน จนถึงการติดตั้ง จะมีการทดสอบ สีสันที่สวยงามคมชัด ถูกต้อง ทดสอบมุมมอง ระยะใกล้ไกล ความชัดเจน เพื่อให้ได้การใช้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะเรารู้ว่าแบบจากกระดาษ ไม่สามารถแม่นยำเท่ากับการทดสอบด้วยตัวเอง
กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยในรายละเอียด และความต้องการของท่านเพื่อทำการประมาณราคา