Look Inside

BRANDING/CORPORATE SIGNAGE

ป้ายโครงการ หรือป้ายองค์กร ทำหน้าที่แสดงให้เป็นถึงความแข็งแกร่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปแบบ โครงการ หรือองค์กร ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการแนะนำตัวและทำให้ทุกคนประทับใจตั้งแต่ครั้ง แรกที่พบ ด้วยรูปแบบตัวอักษร สีสัน และสไตล์ คือองค์ประกอบในการแสดงตัวตน และความเป็นมืออาชีพของโครงการหรือองค์กร พื้นฐานของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ การออกแบบกราฟฟิคที่ดี, มาตรฐานการกำหนดรูปแบบใช้งานเพื่อความสอดคล้องกันของกราฟฟิคแบรนด์ทั่วทุก พื้นที่ของโครงการ หรือองค์กร