Look Inside

TOTAL QUALITY
MANAGEMENT (TQM)

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในการผลิตเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บสินค้า จนกว่าจะถึงมือลูกค้าโดยปราศจากรอยตำหนิใดๆ การจัดลำดับการผลิตชิ้นงานเพื่อความรวดเร็ว และตรงตามกำหนดส่งมอบงานด้วยความเรียบร้อย และครบถ้วน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า