Affordable Pricing

You’ve reached the pricing plans. Choose from one of our two plans.

Full Option Plan

ค่าบริการเต็มรูปแบบ

You Choose Plan

ค่าบริการที่คุณเลือกได้
Full Option

DESIGN FEE

วิธีคิดอัตราค่าบริการฯ

เราใช้วิธีคำนวนอัตราค่าบริการออกแบบ
ตามข้อบังคับมาตรฐานสมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย

ในการคิดค่าบริการวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมฯ ท่านจะได้รับขั้นตอนการบริการได้ครบถ้วนตามมาตรฐานฯ ด้วยเช่นกัน และเพื่อให้ท่านสามารถคำนวณอัตราค่าบริการฯ โครงการของท่านด้วยตัวเองได้เบื้องต้นนั้น ทางเราจึงแสดงรายละเอียดต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างมาด้วยแล้ว ทั้งนี้อัตราค่าบริการฯ ดังกล่าวเป็นเพียงมาตรฐานการคำนวณในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายตามจริงจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละงานและฟังก์ชั่น หรือกรณีของงานที่มีขนาดเล็ก อาทิ ประเภทร้านค้า, บู้ท ฯลฯ หรือกรณีที่มีจำนวนมาก หลายร้าน/สาขา

กรุณาติดต่อเราเพื่อประมาณราคา และกรณีส่วนลดพิเศษ

 

การคิดค่าบริการวิชาชีพแบบอัตราร้อยละ (Percentage of project)

ผู้ประกอบวิชาชีพจะคิดค่าบริการวิชาชีพเป็นอัตราร้อยละของค่าก่อสร้าง ตกแต่งภายในโดยคำนวณจากตาราง “อัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” เป็นหลักการคำนวณหาค่าบริการวิชาชีพ และในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบงบประมาณก่อสร้างฯ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ทางทีมงานจะคำนวนงบประมาณมูลค่าก่อสร้างฯ เบื้องต้นตามมาตรฐานการประมาณราคาโดยราคาต่อหน่วยพื้นที่คือ 10,000-20,000 บาท/ตารางเมตร ตามรูปแบบ ความยากง่าย และความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และตกแต่งภายในโดยทั่วไปให้คำนวณจากอัตราร้อยละตามประเภทของงานที่ระบุตามตาราง
ตาราง : อัตราค่าบริการวิชาชีพขั้นพื้นฐานงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์
ประเภทของงาน
ประเภทที่ 1

: งานออกแบบที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างสูง ได้แก่ อาคารที่มีแบบแผนวิจิตร,พิพิธภัณฑ์,อาคารทางศาสนา,ศูนย์วัฒนธรรม,อาคารอนุรักษ์,สถานทูต

ประเภทที่ 2

: งานออกแบบที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย,ห้องชุดพักอาศัย

ประเภทที่ 3

: งานออกแบบพื้นที่สาธารณะพิเศษ ได้แก่ สำนักงานสถาบันระดับสูงของรัฐ,ธนาคารและสถาบันการเงิน,โรงพยาบาล,ศูนย์ สุขภาพและความงาม,โรงแรม,โรงภาพยนตร์,โรงมหรสพ,สวนสนุก,ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย,หอสมุด,ศูนย์ประชุม,ศูนย์อบรม,ศูนย์ศึกษา,ศูนย์แสดงสินค้าและ นิทรรศการ,สนามบิน

ประเภทที่ 4

: งานออกแบบพื้นที่สาธารณะทั่วไป ได้แก่ อาคารสำนักงาน,สถานพยาบาล,สถานบำบัดพักฟื้น,อาคารศูนย์การค้า,โชว์รูม,ร้าน ค้า,ภัตตาคารและห้องอาหาร,ศูนย์อาหาร,สถานบริการและนันทนาการ,โรงเรียน,หอ พัก,สโมสร,ศูนย์กีฬา,สถานีขนส่ง

2. งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และตกแต่งภายในที่ใช้แบบซ้ำกัน

ก) งานออกแบบต้นแบบ หมายถึง แบบซึ่งเป็นต้นฉบับในการดำเนินการคิดตามตารางอัตราค่าบริการวิชาชีพฯ

ข) งานออกแบบซ้ำมี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 แบบที่นำแบบต้นฉบับไปดำเนินการโดยไม่มีการแก้ไขแบบวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

+ ห้องที่ 1 คิด 100% ของค่าออกแบบต้นแบบ(ก)

+ ห้องที่ 2-5 คิด 50% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 6-10 คิด 25% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 11-200 คิด 15% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

+ ห้องที่ 201 ขึ้นไป คิด 10% ของค่าออกแบบห้องต้นแบบ

แบบที่ 2 ใช้แบบต้นแบบโดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยจะต้องเขียนแบบใหม่ทั้งหมด คำนวณในอัตรา 75% ของค่าออกแบบต้นแบบ
Portfolio
อัตราค่าบริการฯ ที่คุณเลือกได้

YOU CHOOSE DESIGN FEE

คุณสามารถเลือกขั้นตอนการดำเนินงาน และคำนวนงบประมาณอัตราค่าบริการฯ ได้ตามความเหมาะสมด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเพิ่มเติม หรือลดตัดทอน ขอบเขตการทำงานได้ตามงบประมาณที่คุณต้องการ หากปริมาณงานมีมากคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษเป็นการสมนาคุณ

3D Architecture Perspective

งานเขียนภาพ 3D งานสถาปัตย์ [Draft]
ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปแบบ ข้อมูล และรายละเอียดอย่างครบถ้วน
• 5,000.-บาท/ภาพ
• 3 ภาพขึ้นไป 3,000.-บาท/ภาพ

3D Interior Perspective

งานเขียนภาพ 3D งานตกแต่งภายใน [Draft]
ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปแบบ ข้อมูล และรายละเอียดอย่างครบถ้วน
• 5,000.-บาท/ภาพ
• 3 ภาพขึ้นไป 3,000.-บาท/ภาพ

Master Plan

งานออกแบบ จัดวางผังภายนอกอาคาร
·
อาคาร*
ที่จอดรถ
ทางเท้า
ถนน
ช่องทางจราจร
ภูมิทัศน์
โคมไฟแสงสว่าง
·
• 1 - 1,600 ตร.ม. ค่าบริการ 20.-บาท/ตร.ม.
• 1,601 - 3,200 ตร.ม. ค่าบริการ 15.-บาท/ตร.ม.
• 3,201 - 6,400 ตร.ม. ค่าบริการ 10.-บาท/ตร.ม.
• 6,401 ตร.ม. ขึ้นไป ค่าบริการ 5.-บาท/ตร.ม.
·
1 ไร่ = 400 ตารางวา = 4 งาน = 1600 ตารางเมตร
1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
.
*อาคาร:
• ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมรูปแบบ ข้อมูล และรายละเอียดอย่างครบถ้วน
• หรือจัดจ้างทีมงาน R° ออกแบบเพิ่มเติมในอัตราค่าบริการพิเศษฯ

Lay-Out Plan

งานออกแบบ จัดวางผังภายในอาคาร
·
ห้อง/พื้นที่ต่างๆ
เฟอร์นิเจอร์
โคมไฟแสงสว่าง
ทางเดิน/สัญจร
·
• 1-200 ตร.ม. ค่าบริการ 50.-บาท/ตร.ม.
• 201-500 ตร.ม. ค่าบริการ 40.-บาท/ตร.ม.
• 501-1,000 ตร.ม. ค่าบริการ 30.-บาท/ตร.ม.
• 1,001 ตร.ม. ขึ้นไป ค่าบริการ 20.-บาท/ตร.ม.

Architecture Design

ออกแบบงานสถาปัตย์
·
• ออกแบบ 200.-บาท/ตร.ม.
• เขียนแบบก่อสร้าง 200.-บาท/ตร.ม.
• แบบขออนุญาต 100.-บาท/ตร.ม.
• สถาปนิกรับรองแบบ 100.-บาท/ตร.ม.
• วิศวกรคำนวนโครงสร้าง 100.-บาท/ตร.ม.
• วิศวกรรับรองแบบ 100.-บาท/ตร.ม.
• ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ. 100.-บาท/ตร.ม.

Interior Design

ออกแบบงานตกแต่งภายใน
·
• ออกแบบ 200.-บาท/ตร.ม.
• เขียนแบบก่อสร้าง 200.-บาท/ตร.ม.
• แบบวิศวกรรมงานระบบ 100.-บาท/ตร.ม.
• วิศวกรรับรองแบบ 100.-บาท/ตร.ม.
• ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ. 100.-บาท/ตร.ม.